Bobo Coco Wanderlust

0 Hết hàng

Chuẩn bị hành lý và đưa nhau đi trốn cùng Bobo and Coco Wanderlust thôi!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Bobo and Coco Wanderlust

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7,5 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản và 1 mẫu secret.

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Bobo

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART.

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây