Flying Duckoo Blindbox Series

0 Hết hàng

"𝙻𝚘𝚘𝚔 𝚞𝚙 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚔𝚢, 𝚒𝚝'𝚜 𝚊 𝚋𝚒𝚛𝚍, 𝚒𝚝'𝚜 𝚊 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚎".

Đó chính là Flying Duckoo! 🦆

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Duckoo Tropical Island Blind Box Series

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản; 1 mẫu secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Chococider

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POPMART

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây