Dairobo-B Mecha Half Ray 5" Dunny By Dolly Oblong - Yelow Edition

1.250.000₫
Còn hàng

Không phải bất cứ Dunny nào cũng được tạo ra một cách công bằng. Không chỉ đơn giản chỉ là xác thịt nữa, một kỷ nguyên công nghệ mới sẽ được mở ra bởi 𝙳𝙰𝙸𝚁𝙾𝙱𝙾-𝙱 𝙼𝙴𝙲𝙷𝙰 𝙷𝙰𝙻𝙵 𝚁𝙰𝚈 𝟻" 𝙳𝚄𝙽𝙽𝚈!

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Dairobo-B Mecha Half Ray 5" Dunny

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 13 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Dolly Oblong

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Kidrobot

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây