Glommy In Black SuperJanky By Mori Chack

1.900.000₫
Hết hàng

Janky đã chuẩn bị xong trang phục hóa trang thành chú gấu sát nhân 𝐶ℎ𝑎𝑥 kéo theo ân nhân 𝑃𝑖𝑡𝑦 xấu số với đầy đủ những yếu tố kinh dị phù hợp với không khí Halloween. Còn bạn thì sao?

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Gloomy Superjanky

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 20.5 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Superplastic

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: Superplastic

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây