Momiji Perfect Partners

0 Hết hàng

Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, như Momiji Perfect Partners cerrr! 

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Momiji Perfect Partners

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 6-8 cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰: Blindbox

𝗦𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴: Set gồm 12 mẫu cơ bản; 1 mẫu secret

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: Momiji

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: POP MART

 

Kích thước:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây