Tom and Jerry - Dream Mini Figure

0 Hết hàng

Hạnh phúc, đi ngủ.

Cô đơn, đi ngủ.

Thành công, đi ngủ.

Thất bại, cũng đi ngủ. 

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: Tom & Jerry Sweet Dreamland

𝗞𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝗼̛̃: 7 - 9cm

𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: Vinyl

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́: 52toys

𝗦𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁: 52toys

Title:

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây